Bölüm Hakkında

Bakanlar Kurulunun 13 Kasım 2009 tarihli 2009/15546 sayılı kararı ile Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuş, Moda Tasarımı bölümüne 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gazi Üniversitesinin Gölbaşı Kampüsünde yer almaktadır.  Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Sanat Alanı Yeterlilikler Çerçevesine uygun hazırlanan programıyla; eğitimin gerektirdiği teknolojik donanıma ve alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyesi kadrosuna sahip bir bölümdür. Moda sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda beceriler kazandırarak; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli eğitim ve araştırmaya dayalı ürün, sistem ve süreç tasarımları yapabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, sanat ve tasarım konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, ekip çalışmasına yatkın, esnek ve özgür düşünebilen, etik sorumluluğa sahip, alanında yapacağı özgün ve yenilikçi tasarımlarla lider olabilen, özgüveni yüksek, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan, vizyon sahibi moda tasarımcıları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece
Programı bitiren öğrenciler “ moda tasarımcısı” unvanını alırlar

Derece Seviyesi
6. seviye Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Sanat ve Tasarım Fakültesinin Moda Tasarımı Bölümüne ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Moda Tasarımı Bölümüne iki farklı şekilde öğrenci yerleştirmesi yapılmaktadır. Bölüme alınacak öğrencilerin % 60’ı YGS-5 puan türleri ile MTOK kontenjanından, % 40’lık dilimi ise YGS herhangi bir puan türünden 180 taban puan almış olanların girebilecekleri Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar seçilmektedir.

Program Profili

Moda Tasarımı bölümü 2010-2011 eğitim ve öğretime açılmıştır. 4 yıllık lisans programı olan moda tasarımı programında, YÖK temel dersleri, alana yönelik teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Bu dersler arasında kariyer olanakları ile ilişkili olarak birçok seçmeli meslek dersi ve teknolojik gelişmelerle yenilenen sektörün eleman eksiğini tamamlamaya yönelik Bilgisayar Destekli Model Tasarımı dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz eğitimlerinin ikinci döneminde yetenekleri doğrultusunda, Kostüm Tasarımı, Giysi Tasarımı ve Hazır Giyim alanlarından birini seçerek branşlaşabilmektedirler. Ayrıca, 6. Yarıyılda İşyeri Eğitimi doğrultusunda, teorik ve uygulamalı eğitimlerle branşında uzmanlaşan öğrencinin özel sektör ya da resmi kuruluşlarda bu bilgilerini pratiğe dönüştürerek kariyer edinme şansları yükselmektedir. Ayrıca, LLP Erasmus, AB Comenius, LLP Leonardo Da Vinci Programı, 7. Çerçeve Programı ve Gençlik Programlarından faydalanarak kendilerini geliştirme olanağı bulabilirler.

Program Yeterlilikleri

1. Moda tasarımı alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olabilme 2. Moda tasarımı alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgiye sahip olabilme 3. Alanı ile ilgili araştırma yöntemleri konusunda bilgiye sahip olabilme 4. Moda tasarımı sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanabilme 5. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisi 6. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme. 7. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışabilme 8. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, moda tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme. 9. Alanı ile ilgili fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme. 10. Sanat ve bilim etiği bilincine sahip olabilme. 11. Moda tasarımı alanında Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme. 12. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

İstihdam Olanakları

Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Mezunları, sektörde moda tasarımcısı (stilist), kalıp uzmanı (modelist) , üretim planlama, kalite kontrol sorumlusu olarak görev yapabilirler ya da bireysel iş yerlerini açarak kişiye özel model tasarımı ve üretimini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, moda dergileri için moda editörlüğü ve moda fotoğrafçılığı, mağazacılık sektörü için moda pazarlamacı ve görsel sergileme sorumlusu, özel ve kamu olmak üzere sahne ve televizyon sektöründe kostüm tasarımcısı ya da kostüm sorumlusu olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Moda Tasarımı Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarının şartlarını karşılamaları haline istedikleri alanda lisansüstü eğitimi alabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme


(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.


(2) 21 inci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.
(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.


(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

 

Notlar

Katsayılar

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

FD

0.50

FF

0.00

B: Kredisiz dersler için başarılı,

K: Kredisiz dersler için kalır,

D: Devamsız,

G: Girmedi,

M: Muaf ,

S: Süren çalışma,

E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)

(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.

(6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Mezuniyet Koşulları

Moda Tasarımı bölümünden mezun olabilmek için, programda mevcut olan her ders için gerekli geçme notunu almış olmak (A,B,C,D,E) ve toplam 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca, Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, teorik derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Çalışma Şekli

Moda Tasarımı Bölümü’nde “Tam Zamanlı” öğretim yapılmaktadır